Skip to Content

Translated Information in Vietnamese

Google Translate

 

 

We are currently trialling the use of Google Translate with this website.

If you use Google Translate to translate this website into Vietnamese, please tell us what you think.

Thông tin đã dịch ra tiếng Việt

Cách liên lạc với Thành Phố Greater Dandenong / How to contact the City of Greater Dandenong (PDF - 169KB)

Dịch vụ dành cho Gia Đình và Trẻ Em / Services for families and children (PDF - 235KB)

Dịch vụ dành cho Thanh Thiếu Niên / Services for young people (PDF - 150KB)

Dịch vụ dành cho Người Cao Niên và Người Khuyết Tật / Services for older people and people with a disability (PDF - 167KB)

Kế Hoạch Hành Động vì Người có Khuyết Tật / Disability Action Plan (PDF - 2.52MB)

Nuôi Thú Cưng trong Thành Phố Greater Dandenong / Owning a pet in the City of Greater Dandenong (PDF - 169KB)

Dịch Vụ Thu Đổ Rác cho Cư Dân / Waste services for residents (PDF - 160KB)

Lệ Phí Nóc Gia / Property rates (PDF - 193KB)

Thư Viện của Thành phố Greater Dandenong / City of Greater Dandenong Libraries (PDF - 179KB)

Giới Hạn Đậu Xe và Phạt Vạ / Parking restrictions and fines (PDF - 172KB)

Ngừa bệnh tật liên quan đến nhiệt / Preventing heat-related illness (PDF - 71KB)

Các Đĩa Vệ Tinh Tại Khu Dân Cư / Residential satellite dishes (PDF - 474KB)

Đánh giá hàng năm Kế hoạch Phúc lợi Cộng đồng/ Community Wellbeing Plan 2013-17 review